22/11/2023

Den væltede politibil i Asylgade

Hvis du går bare det mindste op i besættelsen, så har du med stor sandsynlighed set et foto, der ligner det nedenstående før.

Asylgade den 19. august 1943. Fotokilde: Odense Bys Museer.

Billedet stammer er taget under augustoprøret i 1943, hvor en politibil blev væltet i Asylgade i det indre Odense. Billeder fra den hændelse har siden prydet adskillige bogforsider og de hører til blandt de mest ikoniske billeder fra besættelsestiden.

Under et besøg på Rigsarkivet fandt jeg flere dokumenter fra hændelsen. Dels fandt jeg et dokument fra afhøringen af Palle Møller, der som den eneste blev arresteret for at vælte politibilen. Dels rapporter fra den betjent, der som den eneste befandt sig ved bilen og fra politikommissær Larsen, der var ansvarlig for udrykningen.

Dokumenterne er blevet skrevet af, så de her kan læses i deres fulde ordlyd. Enkelte stavefejl er rettet og der er indsat linjeskift for læsevenligheden skyld.

Her på Fyn under besættelsen har der tidligere været et opslag, der viste en stribe billeder, som blev taget i minutterne omkring hændelsen – det opslag kan findes her.
Politibetjent E. Kofods beretning, side 1. Fotokilde. Rigsarkivet.
Politibetjent E. Kofods beretning, side 2. Fotokilde. Rigsarkivet.
Polibetjent E. Kofod beretning fra hændelsen.

Odense Politistation, den 18. September 1943.

NOTITS

Torsdag d. 19/8 1943 indgik der en telefonisk Meddelelse her til Stationen, hvorefter en større Procession var paa Vej fra Korsgade ad Vestergade mod Vest. Samtidig passerede den Politistationen.

Politikommissær Larsen gav Ordre til at 2 Halvdelinger skulde stige i Vognene, M-8939 og M-8901. Undertegnede var Chauffør for M-8901, hvori der var en Halvdeling fra København med Politikommissær Larsen som Leder. 

Vi kørte forrest ad Vestergade – Kongensgade – Østre Stationsvej. Da vi naaede det ny Missionshotel, kørte vi udenom Processionen, som da svingede ad Jernbanegade. Vi vendte Vognene og kørte efter den, og kort før Vindegade kørte vi atter udenom. 

Nu gik Processionen ind gennem Kongens Have med Retning mod Nørregade. Politikommissær Larsen gav føreren af M-8939 Ordre til at køre tilbage ad Jernbanegade og ad Østre Stationsvej og Nørregade. 

Vi kørte ad Vindegade mod Asylgade. Da vi kom ud i Asylgade var Processionen naaet her til, hvorefter jeg efter Ordre af Politikommissær Larsen kørte frem til Asylgades østlige Fortov, saaledes at Vognen stod paa tværs af gaden. Herved afskar vi Demonstranterne Vejen. 

Personalet i Vognen fik ordre til at stige ud og Demonstranterne mod Nørregade. Jeg blev holdende med Vognen paa tværs af Gaden. Da jeg havde holdt der ca. 5 min., standsede jeg Motoren, da der ikke var nogen Mennesker at se paa den anden Side af Vognen. 

Efter faa Min. Forløb, mærkede jeg, at Vognen blev løftet i højre Side. Jeg sprang straks ud og saa da ca. 10 Mandspersoner staa og løfte Vognen i Trinbrættet. Jeg opfordrede dem til at forsvinde, og de slap da straks Taget i Vognen. 

Jeg satte mig atter ind i Vognen i den Hensigt at starte Motoren, men i det jeg lukkede Døren, mærkede jeg atter, at Vognen blev løftet. Jeg sprang straks ud, men denne gang var de løbet, da jeg kom ud. 

Nu var jeg klar over at Vognen skulde væltes, og da der samtidig blev slaaet løs med Stavene i Nørregade, gjorde jeg atter et Forsøg paa at faa Motoren startet, men det samme gentog sig, saa snart jeg var kommet ind i Vognen, tog de straks fat i Trinbrættet. 

Da jeg denne Gang sprang ud, stod der ca. 50 Mennesker og raabte: ”Nu slaar Politiet med Stavene, nu skal vognen væltes” og samtidig for de hen og tog fat i Vognen, hvor de kunne faa fat. 

Jeg forsøgte at trække min Stav, men jeg blev straks omringet. Det varede kun faa Sekunder for dem at vælte Vognen, og saa snart den væltede over flygtede de saa hurtigt de kunde. 

Jeg anholdt en af dem, der var med. Han blev anbragt i M-8939, der nu var kommet til Stede. Jeg bad dem, der sad i Vognen om at tage ham med paa Stationen.

Vognens venstre For – og Bagskærm blev bulede og Lakken blev afskrabet paa Karosseriet, ellers tog den ingen Skade, men kunde køre da den blev rejst.

Der er sket Indberetning til Forsikringsselskabet.

E. Kofod.

Pb.
Dokument fra afhøringen af Palle Møller, side 1. Fotokilde: Rigsarkivet.
Dokument fra afhøringen af Palle Møller, side 2. Fotokilde: Rigsarkivet.
Dokument fra afhøringen af Palle Møller.

P.B.erne Hindbæk & Kirkegaard.

Politibilen, der blev væltet i Asylgade d. 19/8-43.

Onsdag den 1. September 1943.

Arrestanten Palle Møller var fremstillet.

Retsplejelovens § 807, 3. Stk. iagttaget.

Arrestanten tilstaar, at han Torsdag den 19. August d.A. kl. ca. 9,00 var med til at vælte en af Politiets Udrykningskøretøjer i Asylgade. Det var Motorvogn M. 8901 og Arrestanten deltog i det paa den Maade, at han skubbede paa et af de store Haandtag, som fandtes bagerst i Motorvognens højre Side.

Han forklarer nærmere, at han nævnte Dag forlod sin Bopæl ved 8 – Tiden. Han tog direkte til sit Arbejdssted, Budcentralen ”Absalon”, Vindegade Nr. 15. Herfra blev han kort Tid efter sammen med mange andre Bude sendt til Socialdemokratens Redaktion i Kongensgade, hvor de skulde hente nogle Løbesedler – ang. Byens Forsyning med Brød og Mælk - og som de skulde dele ud paa Gaderne. 

De ventede paa Redaktionen i ca. 20 Minutter, idet Løbesedlerne i var trykket færdige, da de ankom. 

Efter at have faaet Løbesedlerne gik Arrestanten tilbage til Budcentralen for at faa at vide, hvor han skulde gaa hen og dele sin Part ud. Han fik besked paa at gaa ud i Kvarteret ved Hunderupvej. 

Han indfandt sig snarest i Kvarteret og forklarer, at Løbesedlerne var delt ud paa et Øjeblik, hvorefter han paany indfandt sig på Redaktionen for at faa flere Løbesedler, men det var da slut med Uddelingen. Han indfandt sig saa atter i Budcentralen, hvor han fik at vide, at der ikke var mere at bestille den Dag.

Han gik saa ad Vindegade mod Asylgade, idet han kunde se, at der var forsamlet en Mængde Mennesker ved Hjørnet af Asylgade. Da Arrestanten kom derhen, blev han klar over, at Mængden vilde vælte en Politibil, som holdt paa tværs af Asylgade. 

Han forklarer, at de allerede paa dette Tidspunkt havde faaet Bilen løftet halvt op. Af bar Ophidselse og oprømt over Mængdens Holdning gik Arrestanten nu helt frem til Politibilen, hvor han gav sig til at hjælpe med til at vælte denne, idet han skubbede paa Vognens Bagende.

Pludselig begyndte Folk at løbe bort derfra, men inden Arrestanten blev klar over, hvad der foregik var han blevet anholdt af Ordenspolitiet. 

Han blev ført her til Politistationen, men han paastaar, at han ikke blev afhørt paa nogen Maade; da han fik Tilladelse til at gaa, fik han udleveret en Passerseddel, som han skulde fremvise, hvis han blev standset paa Vejen hjem. 

Han fik af Politiet Besked paa at gaa hjem, og dette gjorde han med det samme, og han har siden holdt sig inden døre med Undtagelsen at han har gaaet Byærinder for Moderen. Han har ikke senere deltaget i Urolighederne.

Han nægter sig herefter skyldig i andet eller mere ulovligt vedr. dette Forhold, og han paastaar, at han nu ikke har deltaget i Ulovligheder, end hvad han har afgivet Forklaring om.

Forespurgt om han, som er hjemmehørende og godt kendt her i Odense, ikke kendte nogen af de Personer, der deltog i Væltningen af Politibilen, siger han, at det han ikke, og det gik alt sammen saa hurtigt, saa han daarligt huskede det bagefter. 

Arrestanten forklarer, at han var den eneste, der blev anholdt, da Politibilen blev væltet. De øvrige Personer var kommet af Vejen.

Slutteligt er Arrestanten forvist en Del Billeder fra Urolighederne her i Byen, men han paastaar, at han ikke kender nogen af de paa Billederne affotograferede Personer, og han mener ikke, han er i Stand til at oplyse yderligere af Interesse.

Forklaringen gennemlæst og vedtaget.

---

Afgivet

Kirkegaard

Krmbtj.
Politikommissær Larsens rapport, side 1. Fotokilde: Rigsarkivet.
Politikommissær Larsens rapport, side 2. Fotokilde: Rigsarkivet.
Politikommissær Larsens Rapp. Vedr. Opløsning af et Demonstrationstog.

Rapport

Torsdag den 19. august 1943.

Dags Morgen Kl. ca. 9.20 drog en større Procession bestaaende hovedsagelig af ganske unge mennesker af begge Køn gennem Vestergade mod Kongensgade medførende en Plakat, hvorpaa var aftegnet det amerikanske og det danske Flag, samt en del smaa Dannebrogsflag, idet de undervejs sang og raabte.

Jeg tog straks afsted med den Københavnerdeling, der lige var ankommet til Byen, samt ½ Aabenraadeling. Processionen gik ad Kongensgade – Østre Stationsvej, hvor der ved Jernbanegade blev sat en Spærring for dem. 

Den forsatte gennem Kongens Have med Frelsens Krog. Spærringen i Jernbanegade blev sat af Aabenraadelingen. 2. Halvdeling af Københavner-Delingen fik ordre til at køre til Frelsens Krog og derfra ad Nørregade mod syd, medens jeg selv med 1. Halvdeling kørte af Vindegade til Asylgade.

Ankommet hertil var Processionen, der fulgte Nørregade og fuldstændig spærrede hele Gaden, naaet omtrent op til Slottet. Halvdelingen blev beordret ud og i Løb blev der sat Afspærring over Nørregade ved Asylgades Udmunding. Processionen standsede paa Opfordring straks. Deltagerne raabte og skreg, og da de truede med at gaa frem mod Spærringen, blev der givet Ordre til at trække Stavene og slaa.

Processionen var nu i Løbet af et Øjeblik drevet længere ned i Nørregade, hvor den til Dels opløstes.

Inden dette skete, var en Del Personer, der havde samlet sig i Asylgade, løbet hen til Udrykningsbilen – M 8901 -, der paa Grund af den Hurtighed, hvormed Indgribningen nødvendigvis maatte ske, kun var bevogtet af Chaufføren, og de naaede at vælte bilen om paa Siden, inden Halvdelingen kunde naa at forhindre det.

Ved Hjælp af Falcks Redningskorps blev Udrykningsvognen rejst; Den havde taget Skade paa Skærmene, men var køreklar.

Larsen
Politikommissær.